ברכות של חנוכה בשאר הימים

בשאר ימי החנוכה, יש להדליק את ה"שמש", לברך רק את שתי הברכות הראשונות ולהדליק את הנרות.
ברכה ראשונה
"ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה".
ברכה שניה
ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה".
 
***
בכל לילה, לאחר הדלקת הנרות, יש לומר את הקטע הבא:
"הנרות הללו אנחנו מדליקין
על הנסים ועל הנפלאות
ועל התשועות ועל המלחמות.
שעשית לאבותינו
בימים ההם, בזמן הזה
על ידי כוהניך הקדושים.
וכל שמונת ימי החנוכה
הנרות הללו קודש הם,
ואין לנו רשות להשתמש בהם
אלא לראותם בלבד.
כדי להודות ולהלל לשמך
על ניסך ועל נפלאותיך
ועל ישועתך".
למעונינים להעמיק בהלכות ומנהגי החנוכה, מומלץ לקרוא את המאמרים הנוספים.
חנוכה שמח!

תגובות