ברכות של הדלקת נר ראשון של חנוכה


ביום הראשון יש להדליק את ה"שמש", לברך את שלוש הברכות שלהלן ולהדליק את הנרות.
ברכה ראשונה
"ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה".
ברכה שניה
ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה".
ברכה שלישית
"ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שהחיינו, וקיימנו, והגענו לזמן הזה".
תגובות